PRIVĀTUMA POLITIKA

1.  Vispārējā informācija

Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā SIA JS Industry, vienotās reģistrācijas Nr. 40103982234, juridiskā adrese Katlakalns, Sporta iela 2, LV-2111. E-pasta adrese saziņai – [email protected]

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem). SIA JS Industry ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (SIA JS Industry  e-veikalā pupinuvaloda.lv,  e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

2.  Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

SIA JS Industry apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās preces (klienta identificēšanai, preču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai (lojalitātes programmas nodrošināšanai), iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai.  

3.  Kādus personas datus mēs ievācam, apstrādājam un kāpēc?

SIA JS Industry apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

1. Lai izpildītu jūsu pasūtījumu.

Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese. 

Tiesiskais pamats: distances līguma izpilde. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei). Šos personas datus SIA JS Industry apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem., likumā “Par grāmatvedību”).

Personas datu glabāšanas periods: sk. sadaļu “Cik ilgi mēs glabājam personas datus?”

2. SIA JS Industry JAUNUMU izsūtīšana – lai informētu jūs par mūsu aktualitātēm un jaunumiem.

Personas datu kategorijas: e-pasta adrese.

Tiesiskais pamats: jūsu piekrišana.

Personas datu glabāšanas periods: tik ilgi, kamēr vēlaties saņemt mūsu informatīvās e-pasta vēstules. Jums ir iespēja atteikties no informatīvo vēstuļu saņemšanas.

4.  No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?

Mūsu personas datu ievākšanas avots esat tikai jūs, mūsu klienti. Saņemot jūsu maksājumu par mūsu e-veikalā veikto pasūtījumu, mēs saņemam datus no bankas, ar kuras starpniecību esat veikuši samaksu. 

5.  Kur un kā mēs apstrādājam personas datus? 

SIA JS Industry apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai SIA Ziedu enerģija darbinieki, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.  Kam mēs nododam personas datus?

SIA JS Industry nenodod personas datus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams, lai izpildītu distances līgumu (piemēram, preču piegādei ar Latvijas Pasta vai kurjerpakalpojuma sniedzēja DPD Latvija starpniecību, bankai norēķinu ietvaros). Mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu ievēro personas datu aizsardzības regulu.

Ja klients mūsu e-veikalā izmanto ārējos maksājuma portālus (piemēram, Paypal), viņš pats uzņemas atbildību par personas datu nodošanu šim portālam. 

SIA JS Industry var nodot personas datus tiesībsargājošām, valsts un pašvaldību iestādēm pēc pieprasījuma, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās prasības, ja tādas radušās.

7.  Kā mēs aizsargājam personas datus?

SIA JS Industry aizsargā datus, sadarbojoties ar uzticamiem uzņēmumiem, kuri ievēro personas datu aizsardzību un nodrošina mūsdienām atbilstošus datu drošības pasākumus, kā arī rūpējoties par to, lai personas dati papīra formātā tiktu uzglabāti drošā vietā.

8.  Cik ilgi mēs glabājam personas datus? 

SIA JS Industry glabā un apstrādā personas datus 

-      tik ilgi, kamēr ir spēkā starp SIA JS Industry un klientu noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu,

-      kamēr SIA JS Industry ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā),

-      kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.

Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

9.  Kā jūs piekļūstat saviem personas datiem un kādas ir jūsu tiesības?

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju attiecībā uz viņa personas datu apstrādi. Klients ir tiesīgs lūgt SIA JS Industry papildināt, mainīt, dzēst un labot, ja vien tas nav pretrunā ar SIA JS Industry juridiskajiem pienākumiem un normatīvajiem aktiem. 

Ja no klienta puses rodas pretenzijas un tās neizdodas abpusēji atrisināt, klients ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

10. Kad jūs dodat piekrišanu personas datu apstrādei un kādas ir jūsu tiesības to atsaukt? 

Klients dod piekrišanu personas datu apstrādei

-      iepērkoties veikalā pupinuvaloda.lv,

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz [email protected]

Saņemot klienta piekrišanas atsaukumu, SIA JS Industry turpmāk vairs neizmantos klienta datus, taču atsaukums neattiecas uz datu apstrādi laika periodā, kad piekrišana ir bijusi spēkā, tāpat arī SIA JS Industry nepārtrauc datu apstrādi, kas ir jāveic likumā noteiktajā kārtībā.

11.  Kā mēs ar jums sazināmies?

SIA JS Industry sazinās ar Klientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

12. Jaunumu nosūtīšana 

Jaunumu nosūtīšanu SIA JS industry veic, ja ir saņemta Klienta piekrišana. Klients var pierakstīties Jaunumiem:

-      izmantojot Jaunumu e-pastā ietverto saiti, 

-      rakstot uz [email protected],

13. Citu mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA JS Industry tīmekļa vietnēs atrodas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. SIA JS Industry neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu personas datu aizsardzību.

SIA JS Industry patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.

Aktualizēts: 25.05.2018.

 

Pirkumu grozs